0 0

పూరిగుడిసెలో ఉన్న వ్యక్తి ఎంపీగా.. ఏమీ లేకపోయినా..

అధికారంలోకి వచ్చేంత వరకు అందరూ నావాళ్లే అంటారు. నా ప్రతి రక్తపు బొట్టు వారికోసమే అంటారు. ఒక్కసారి ఆ సీట్లో కూర్చున్నాక తిరిగి మళ్లీ చూడరు. అయిదేళ్లలో దండుకోవలసిందంతా దండుకుంటారు. చేసిన వాగ్ధానాలు, చెప్పిన శ్రీరంగ నీతులు అన్నీ గాలికి వదిలేస్తారు....
Close