దేశ భక్తి.. చిత్ర దర్శకుడు చైనా వస్తువులకు నిప్పు..

ఒంటరిగా మనిషే మనుగడ సాగించలేడు. ఇంక దేశాలు ఎలా సాగిస్తాయి. మన సైన్యాన్ని మట్టుపెట్టిందన్న భావోద్వేగంతో చైనా వస్తువులు బ్యాన్ చేయాలంటున్నారు కానీ చైనా వస్తువులతో మన జీవితాలు మమేకమైపోయాయి. మనం వాడుతున్న సగం వస్తువులు చైనావే అని మర్చిపోతున్నాం. తాజాగా తమిళ చిత్ర... Read more »